dogi by themepul

POLITYKA COOKIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka Zoetis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”), pod adresem ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, www.zoetis.com.pl telefon +48/22 223 48 00, email: warsaw.office@zoetis.com (dalej określana jako „Zoetis” lub „my” ), udostępnia niniejszą Politykę prywatności, w której opisano nasze zasady postępowania z informacjami pozyskiwanymi przez Internet. Zoetis jest operatorem tej witryny internetowej i administratorem zbieranych danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone przez Zoetis

Zbieramy określone dane osobowe pozwalające na identyfikację danej osoby lub dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby (np. klientów, użytkowników witryny, weterynarzy, dostawców, właścicieli zwierząt, dystrybutorów), obejmujące:

 • informacje kontaktowe i identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, tytuł zawodowy, posiadane uprawnienia);
 • dane konta (np. identyfikator klienta);
 • aktywność w Internecie (takie jak adres IP, nazwa, wersja i rodzaj używanej przeglądarki internetowej, witryna, z której odwiedza nas użytkownik, aktualnie odwiedzana strona internetowa oraz data, godzina i czas trwania wizyty w witrynie lub przesłanie formularza kontaktowego).

W oknie rejestracji wyraźnie zaznaczamy, które informacje są wymagane, a które nie są obowiązkowe i mogą zostać podane zależnie od woli Użytkownika.

Metody gromadzenia danych osobowych przez Zoetis

Dane osobowe zbieramy za pomocą różnych metod, takich jak:

 • interakcje w Internecie: zbieramy dane osobowe Użytkownika, gdy wchodzi on z nami w interakcje za pośrednictwem naszej witryny internetowej, np. przegląda jej zawartość, kupuje towary, wysyła nam wiadomości, rejestruje się do newslettera lub uczestniczy w ankiecie.

Interakcje te są nazywane dalej łącznie „Usługami”.

Dane osobowe zbieramy po to, by móc świadczyć Usługi. Nieprzekazanie nam wymaganych informacji może spowodować, że nie będziemy mogli udostępniać użytkownikowi Usług. Ujawniając nam lub dostawcom Usług dane osobowe innych osób w związku z Usługami, użytkownik zaświadcza, że ma do tego prawo i zezwala nam na wykorzystywanie tych informacji w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności.

Dlaczego Zoetis gromadzi dane osobowe

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, by realizować następujące uzasadnione cele biznesowe:

CelOpisPodstawa prawna
Funkcje witryny internetowejUdostępnianie funkcji witryny internetowej, w tym samej witryny (w wielu językach), tworzenie treści w sposób dostosowujący ofertę i przedstawione zasoby do użytkowników witryny, ochrona witryny i spełnianie oczekiwań użytkownika
 • Zgoda użytkownika
 • Realizacja umowy
 • Uzasadniony interes
Zarządzanie relacjami z klientemZarządzanie relacjami z klientem, w tym utworzenie konta użytkownika i zarządzanie tym kontem, weryfikowanie danych użytkownika, rozpatrywanie skarg i wniosków o informacje, zapewnianie odpowiedniej obsługi klienta
 • Realizacja umowy
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych
 • Uzasadniony interes
Informacje o produktachUdostępnianie informacji o produktach dla specjalistów weterynarii
 • Zgoda użytkownika
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych
 • Uzasadniony interes
Marketing i promocjaUdostępnianie użytkownikowi newsletterów lub innych materiałów marketingowych (tj. wysyłanie i oferowanie materiałów marketingowych, e-mail marketing, wysyłanie materiałów marketingowych pocztą), ułatwianie udostępniania treści w sieciach społecznościowych
 • Zgoda użytkownika
 • Realizacja umowy
 • Uzasadniony interes
Działalność operacyjna i ogólna działalność gospodarczaRealizacja naszych celów biznesowych, w tym analiza danych, ocena skuteczności kampanii promocyjnych, rozwiązywanie problemów, ulepszanie istniejących już usług, prowadzenie działań badawczo-rozwojowych oraz monitorowanie bezpieczeństwa i śledzenie oszustw, informowanie iżytkownika o zmianach w warunkach użytkowania, zapewnianie bezpieczeństwa i reagowanie na nagłe incydenty
 • Zgoda użytkownika
 • Uzasadniony interes

Możemy agregować dane osobowe lub poddawać je anonimizacji. Służy to wygenerowaniu innych danych do naszego użytku, które możemy wykorzystywać i udostępniać niezależnie od celu, ponieważ nie pozwalają już na zidentyfikowanie tożsamości użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.

W jakich sytuacjach Zoetis ujawnia dane osobowe

Dane osobowe ujawniamy następującym podmiotom:

 • Podmioty powiązane Zoetis: ujawniamy dane osobowe naszym podmiotom powiązanym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Dostawcy usług: ujawniamy dane osobowe naszym konsultantom, dystrybutorom, producentom i innym zewnętrznym dostawcom usług, takich jak web hosting, zarządzanie danymi i przetwarzanie danych.
 • Partnerzy zewnętrzni: ujawniamy dane osobowe innym podmiotom, które są partnerami Zoetis w zakresie wspólnego marketingu, wspólnej dystrybucji lub innego obszaru.

Dane osobowe ujawniamy również po to, by zachowywać zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, współpracować z władzami publicznymi oraz organami ścigania, jak również z innych przyczyn prawnych (np. w celu egzekwowania naszych warunków oraz ochrony praw, prywatności, własności i bezpieczeństwa nas samych lub naszych podmiotów powiązanych, użytkownika i innych osób), a także w związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową (mamy uzasadniony interes, by ujawnić lub przekazać dane osobowe użytkownika osobie trzeciej w razie jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, zawiązania spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części naszej działalności, naszych aktywów lub akcji, w tym także w razie postawienia w stan upadłości lub podobnego postępowania).

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy swoje obiekty lub współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług. Korzystając z Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego informacje mogą być przekazywane do krajów innych niż kraj jego zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju zamieszkania użytkownika.

Komisja Europejska uznaje niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) za państwa zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych zgodny z normami EOG (pełną listę tych krajów można znaleźć tutaj:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl).  W wypadku przekazywania danych z EOG do krajów nieuznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony wdrożyliśmy stosowne środki zabezpieczające, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych obywateli. By uzyskać kopię tych zapisów, należy skontaktować się z nami, korzystając z adresów podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Wykorzystywanie plików cookie i innych podobnych rozwiązań

Szczegółowe informacje o tym, jak korzystamy z plików cookie można znaleźć w części poświęconej ustawieniom plików cookie w naszej Polityce plików cookie.

Opcje dotyczące prywatności

Użytkownik ma możliwość otrzymywania informacyjnych/promocyjnych wiadomości e-mail wysyłanych cyklicznie przez Zoetis i osoby trzecie współpracujące z Zoetis. Użytkownik może zdecydować, czy zgadza się na wykorzystywanie i ujawnianie przez nas jego danych osobowych w celach marketingowych.  Ponadto użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym.  Użytkownik, który nie chce dłużej otrzymywać od nas marketingowych wiadomości e-mail, może z nich zrezygnować za pomocą linku anulującego subskrypcję, który znajduje się w naszych wiadomościach e-mail i newsletterach.

Postaramy się dostosować do wniosku użytkownika niezwłocznie.  Należy pamiętać, że po rezygnacji z wiadomości e-mail dotyczących marketingu użytkownik wciąż będzie otrzymywał ważne komunikaty administracyjne, z których nie można zrezygnować.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownika ma on następujące prawa: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Metody ochrony danych osobowych przez Zoetis

Staramy się stosować uzasadnione rozwiązania organizacyjne, techniczne i administracyjne do ochrony danych osobowych użytkownika w ramach naszej organizacji. Niestety, żaden system przekazywania lub przechowywania danych nie jest w 100 % bezpieczny.  Użytkownik, który ma uzasadnione podejrzenie, że jego interakcje z nami przestały być bezpieczne, powinien nas o tym niezwłocznie poinformować, korzystając z adresów podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Korzystanie z Usług przez dzieci

Witryna internetowa nie jest adresowana do osób poniżej 18 roku życia ani nie gromadzi ich danych osobowych w sposób zamierzony lub nam wiadomy.  Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących wieku, dlatego nie jesteśmy w stanie kontrolować, czy nie gromadzimy danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.

Zewnętrzne witryny internetowe

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy ochrony danych, przetwarzania informacji i innych działań podejmowanych przez osoby trzecie, w tym osoby trzecie obsługujące strony lub usługi, do których prowadzi nasza witryna, a Zoetis nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie takich podmiotów. Umieszczenie w witrynie linku nie oznacza, że linkowana strona lub usługa jest wspierana przez Zoetis lub nasze podmioty powiązane.

Wrażliwe dane osobowe

O ile o to nie prosimy, nie należy w naszej witrynie, za jej pośrednictwem lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać nam ani ujawniać żadnych specjalnych (wrażliwych) danych osobowych (np. informacji o rasie lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach politycznych i religijnych lub innych poglądach ani informacji biometrycznych, dotyczących zdrowia, cech genetycznych, przeszłości kryminalnej bądź przynależności do związków zawodowych).

Okres przechowywania

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to potrzebne lub dozwolone w związku z celem, dla którego zostały zebrane, i zgodne z obowiązującym prawem.  Długość okresu przechowywania zależy od:

 • czasu, przez jaki utrzymujemy ciągłą relację z użytkownikiem i dostarczamy mu Usługi;
 • naszych zobowiązań prawnych (np. pewne przepisy wymagają od nas przechowywania danych o niektórych transakcjach przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć);
 • zasadności takiego przechowywania w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w związku ze stosownymi przepisami o przedawnieniu, postępowaniem sądowym lub dochodzeniem przed organami regulacyjnymi).

Wybór i dostęp

Użytkownik, który chce skorzystać z dostępu do danych, poprawić je, skorygować lub uaktualnić, zablokować lub ograniczyć ich przetwarzanie, usunąć swoje dane osobowe, sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub z niego zrezygnować bądź uzyskać kopię swoich danych osobowych w celu przekazania ich innemu przedsiębiorstwu (w stopniu, w jakim pozwala na to obowiązujące Użytkownika prawo), powinien skontaktować się z nami, pisząc na adres warsaw.office@zoetis.com bądź privacy@zoetis.com lub wysyłając list na adres korespondencyjny naszej firmy: Zoetis Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, Polska. Ponadto niektóre dane można zaktualizować samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto. (Można także skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem [warsaw.office@zoetis.com]). Na wnioski Użytkowników odpowiadamy zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgłaszanie skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Zasadniczo użytkownik może skontaktować się w tym celu z organem nadzorczym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub pracy bądź miejsca, gdzie doszło do zarzucanego naruszenia. Informacji w sprawie kontaktu z lokalnym organem nadzorczym udziela Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes). Użytkownik może też skontaktować się w tej sprawie z głównym organem nadzorczym właściwym dla Zoetis: https://www.dataprotection.ie.

Zmiany w Polityce prywatności

Na końcu Polityki prywatności umieszczono  informacjęzatytułowaną „Aktualizacja”, która wskazuje datę ostatniej modyfikacji niniejszego dokumentu.  Wszystkie zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem zaktualizowanej Polityki prywatności w witrynie.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności można kierować na adres warsaw.office@zoetis.com lub privacy@zoetis.com.

Aktualizacja: marzec 2022 r.