dogi by themepul

REGULAMIN

Witamy na stronie internetowej Zoetis. Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i edukacyjnym. Prosimy o uważne przeczytanie i zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed uzyskaniem dostępu do tej witryny sieci Web lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Regulamin. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani z niej korzystać.

REGULAMIN
POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

Postanowienia wstępne i definicje

Niniejszy Regulamin [„Regulamin”] określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.StopBolowiStawow.pl [„Serwis”]. 
Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Brak akceptacji poniższych warunków skutkuje brakiem uprawnień do korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.  

Właścicielem „Serwisu” jest Zoetis Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17b, 02-676, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000421468, NIP: 521-363-16-26, REGON: 146132205, wpisaną do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod numerem  000031421

„Użytkownik” to usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Zoetis dołoży wszelkich starań, aby umieścić dokładne i aktualne informacje na tej stronie internetowej, ale nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności, aktualności lub kompletności. Zgadzasz się, że dostęp i korzystanie z tej strony internetowej i jej treści odbywa się na własne ryzyko. Zoetis zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Ani Zoetis, ani żadna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub jakichkolwiek błędów lub pominięć w jej treści. Ograniczenie to obejmuje uszkodzenia lub szkody wyrządzone przez  wirusy infekujące sprzęt komputerowy użytkownika.

Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników jest możliwość korzystania z Serwisu [„Usługa”]. Usługami dla Użytkowników jest możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itp.) lub promocyjnym. 
Regulamin obowiązuje przez czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie są Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czas. 

Korzystanie z Serwisu oznacza, iż Użytkownik akceptuje Regulamin, co oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu (dostarczenia treści cyfrowych) na zasadach określonych w Regulaminie. 
W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z korzystania z Usług. 
Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponoszą Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystają.
Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym  
Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązują się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 
Treści publikowane w Serwisie muszą być zaakceptowane przez Właściciela. 

Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków określonych w naszej Polityce prywatności, wszelka komunikacja lub inne materiały, które wysyłasz do nas przez Internet lub publikujesz na stronie internetowej Zoetis pocztą elektroniczną lub w inny sposób, takie jak wszelkie pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą uważane za niepoufne, a Zoetis nie będzie miał żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji. Zoetis może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takiej komunikacji w dowolnym celu, w tym w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów.

INFORMACJE

Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:  
możliwe jest uniknięcie porady lekarsko-weterynaryjnej lub zabiegu chirurgicznego; 
podanie jakiegokolwiek leku nawet zdrowemu zwierzęciu poprawi jego stan zdrowia; 
niepodawanie jakiegokolwiek leku może pogorszyć stan zdrowia zwierzęcia 
produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym. 
Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika. 
Ta strona internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące różnych schorzeń i ich leczenia. Takie informacje są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają na celu zastąpienia porady udzielonej przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Pacjenci nie powinni wykorzystywać informacji zawartych w niniejszym dokumencie do diagnozowania problemów zdrowotnych lub chorób (w tym chorób zwierząt). Pacjenci powinni zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania porady medycznej lub informacji na temat diagnozy i leczenia.
W celu zapewnienia wyższej jakości Serwisu, może on zostać uaktualniony przez Właściciela. 

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w Polsce. Chociaż informacje na tej stronie internetowej są dostępne dla użytkowników spoza Polski, informacje dotyczące produktów Zoetis są przeznaczone do użytku wyłącznie przez mieszkańców Polski. W innych krajach mogą obowiązywać przepisy, wymogi regulacyjne i praktyki medyczne, które różnią się od tych w Polsce. Ta strona może zawierać  linki do innych stron stworzonych przez różne działy operacyjne i spółki zależne Zoetis, z których niektóre znajdują się poza Polską. Strony te mogą zawierać informacje, które są odpowiednie tylko dla tego konkretnego kraju pochodzenia. Zoetis zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostarczania swoich produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji lub do ograniczenia ilości lub jakichkolwiek produktów lub usług, które dostarcza. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie internetowej jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

WARUNKI TECHNICZNE  

Celem korzystania z Serwisu, powinni Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBMPC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet,) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript. 
Korzystanie z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:

dostęp do sieci Internet 

oprogramowanie odczytujące Serwis 

Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym. 

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp. 

Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.  

Zoetis szanuje prywatność użytkowników swojej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Zoetis, która wyjaśnia prawa i obowiązki użytkowników w odniesieniu do informacji ujawnianych na tej stronie internetowej.

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Właściciel Serwisu dostarcza niniejszy Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania. 
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji. 

Właściciel podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług. 

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, nad którymi Zoetis nie ma kontroli. Takie linki są udostępniane jedynie dla wygody. Podobnie, dostęp do tej strony internetowej można uzyskać za pośrednictwem linków stron trzecich, nad którymi Zoetis nie ma kontroli. Zoetis nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju co do dokładności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji zawartych na takich stronach internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju wynikające z takich treści lub informacji. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku strony trzeciej nie oznacza poparcia lub rekomendacji ze strony Zoetis.

PRAWO WŁAŚCIWE  

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. 

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Zasady dostępu do tej procedury znajdują się pod adresem internetowym spsk.wiih.org.pl. 

INFORMACJE O „COOKIES” I IP.

Informacje o „cookies” są umieszczone w „Polityce korzystania z plików cookies”, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 
Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do urządzenia kontaktującego się z Serwisem. Urządzenia prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa urządzenia z wykorzystaniem adresu IP. 

Sieć Podmiotu prowadzącego na zlecenie Właściciela obsługę wybranych aspektów funkcjonowania Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kątem weryfikacji, jaki Użytkownik odwiedził Serwis, chyba że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji. 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę na wczytywanie oraz przeglądanie Serwisu na urządzeniach Użytkownika, a także kopiowania, ściągania i drukowania fragmentów Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Informacje pochodzące z niniejszej strony powinny być cytowane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. 

Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. 
Dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. 

Wszystkie nazwy produktów, są znakami towarowymi firmy Zoetis, jej podmiotów stowarzyszonych, firm powiązanych lub licencjodawców lub partnerów joint venture, chyba że zaznaczono inaczej. Używanie lub niewłaściwe używanie tych znaków towarowych lub jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, jest wyraźnie zabronione i może naruszać prawo autorskie, prawo znaków towarowych, prawo karne, prawo dotyczące prywatności i reklamy oraz przepisy dotyczące komunikacji. Informujemy, że Zoetis aktywnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo.

Prawa autorskie © 2022 Zoetis Polska Spółka z o.o.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Zoetis, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, dostawców i partnerów zewnętrznych przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania.

Ta strona internetowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczące wyników finansowych i operacyjnych Zoetis, planów biznesowych i perspektyw i  produktów w fazie rozwoju, które wiążą się ze znacznym ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od oczekiwań i prognoz przedstawionych w tych oświadczeniach. Takie ryzyko i niepewność obejmują między innymi niepewność nieodłącznie związaną z badaniami i rozwojem produktów  farmaceutycznych; decyzje organów regulacyjnych dotyczące tego, czy i kiedy zatwierdzać wnioski o leki i uzupełniające wnioski o leki, a także ich decyzje dotyczące etykietowania i innych kwestii, które mogą mieć wpływ na dostępność lub potencjał handlowy produktów Zoetis; rozwój konkurencji; zdolność do skutecznego wprowadzania na rynek zarówno nowych, jak i istniejących produktów; kwestionowanie ważności i egzekwowania patentów Zoetis; tendencje w kierunku zarządzania opieką i ograniczania kosztów opieki zdrowotnej; przepisy prawa mające wpływ na opiekę zdrowotną, w tym dotyczące dostępu do produktów farmaceutycznych, cen i refundacji; oraz ogólne warunki ekonomiczne, takie jak wahania stóp procentowych i kursów walut obcych. Zoetis nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w wyniku nowych informacji lub przyszłych wydarzeń lub rozwoju sytuacji.

W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  
Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest nieodpłatnie poprzez naciśnięcie linku pod nazwą „Regulamin”. Forma regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022 r.